18-Apr-09 Elite CC 10 (E91/10)

18-Apr-09 Elite CC 10 (E91/10)

18 Apr 09

Merv rode this 10 on the Leaden Roding to Dunmow course. His time was 27:13.